Algemene Voorwaarden Dreamland Events

Versie 9 februari 2016

Onderhavige algemene voorwaarden regelen de relatie tussen u (“je”, “jij”, “deelnemer”) en Dreamland nv met maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 196, B-1500 Halle, BTW-BE-0448.746.645 (“wij”, “ons”). Door je in te schrijven voor een Dreamland event, aanvaard je dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Events:
Dreamland biedt events aan waarop je je kan inschrijven.

De aangeboden events zijn uitsluitend bestemd voor deelname op de geplande locaties op de voorziene datum en uren, ze worden op geen andere plaats of moment aangeboden.

Afbeeldingen in communicaties met betrekking tot deze events zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in of afwijken van het event.

Je kan je voor onze events inschrijven zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Wij trachten de events steeds met de grootst mogelijke zorg samen te stellen. Wij zijn echter niet aansprakelijk in geval van materiële, zet- of drukfouten.

Wij behouden ons eveneens het recht voor om ingeplande events te annuleren, zonder tot schadevergoeding verschuldigd te zijn. Bij elke annulering zullen we je de eventuele inschrijvingskost terugbetalen.

Inschrijving:
Je dient je te registreren om jezelf en/of meerdere personen in te schrijven voor een bepaald event.

Betalend event:
Bij inschrijving zal je eventueel een verzoek tot betaling van het betreffende event krijgen. Je dient binnen de 7 werkdagen na dit verzoek tot betaling te betalen, bij gebreke waarvan je gereserveerde plaats weer wordt vrijgegeven voor andere deelnemers.

Je inschrijving zal pas definitief zijn ingeval deze betalend is, na de betaling van het event. Bij betaling wordt je inschrijving door ons bevestigd per e-mail, waarna je inschrijving pas definitief zal zijn.

Elke inschrijving kan je slechts tot 48 uur voor de start van een event annuleren. De annulering is kosteloos tot deze periode. Nadien zal een eventuele terugbetaling niet meer worden aanvaard.

Gratis event:
Je inschrijving zal pas definitief zijn na bevestiging per e-mail

Elke inschrijving kan je slechts tot 48 uur voor de start van een event annuleren. De annulering is kosteloos tot deze periode

Prijs:
De eventuele prijzen slaan uitsluitend op het event zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Herroeping:
Gezien je een event bevestigt via internet en het daardoor een verkoop op afstand betreft, dienen wij te voldoen aan een aantal wettelijke vereisten en heb je een herroepingsrecht. De herroepingsperiode start bij het sluiten van de overeenkomst en op het moment van bevestiging van je inschrijving en geeft je de mogelijkheid om zonder kosten je overeenkomst gedurende die 14 dagen te annuleren.

Je hebt echter geen recht op herroeping wanneer de bestelde dienst begint of aanvangt tijdens de herroepingsperiode. Je gaat er daarom mee akkoord dat ingeval je definitieve inschrijving minder dan 14 dagen voor het betrokken event plaatsvindt, je geen recht hebt op herroeping van de overeenkomst.

Verloop events:
Gedurende het event verwachten we van iedere deelnemer, begeleider, instructeur, kortom aanwezige dat ze zich respectvol opstellen ten opzichte van elkaar.

Wanneer wij vaststellen dat een aanwezige zich schuldig maakt aan diefstal, opzettelijk schade berokkent aan andere personen of zaken, of zich onbetamelijk gedraagt, behouden wij ons het recht voor deze deelnemer uit het event te verwijderen. Daartoe zullen wij zo nodig politie en/of andere diensten contacteren om de nodige vaststellingen te kunnen laten doen. Elke schade die door een deelnemer zou worden veroorzaakt zal op ons eerste verzoek worden vergoed.

Ingeval er bij eventuele kook event of proefevent overschotten zijn, krijgen de deelnemers de mogelijkheid deze mee te nemen. Elke overname van overschotten gebeurt op eigen risico van de deelnemer. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de bewaring en het transport van deze overschot alsook enige mogelijke schade ten gevolge van deze overschotten.

Goodiebag:
Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzichten een goodiebag te voorzien op het einde van een event voor de deelnemers. De goodiebag wordt naar eigen goeddunken samengesteld. Deelnemers die niet aanwezig zijn op het event hebben geen recht op een goodiebag.

De beslissing om al dan niet een goodiebag te voorzien ligt uitsluitend en geheel bij ons.

Klantendienst:
De klantendienst is te bereiken via onze website onder de rubriek contact of op:

Dreamland
Edingensesteenweg 196
1500 - Halle

Tel.: 02/363 56 56

Verzuim:
Indien je, om welke reden ook, nalaat een eventueel verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk te voldoen, is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10 % verschuldigd op het niet-betaalde bedrag, alsook een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur, ter vergoeding van de opgelopen administratieve kost.

Intellectuele eigendom:
De teksten, namen en logo’s weergegeven op deze website zijn de exclusieve eigendom van de Dreamland of van ondernemingen behorende tot de Colruyt Group of van de respectievelijke eigenaars van wie Dreamland een licentie heeft bekomen om ze weer te geven. Deze exclusieve rechten zijn zowel onder nationaal als onder internationaal recht beschermd. Op geen enkel ogenblik verkrijg je enige licentie op deze beschermde werken, louter en alleen door het gebruik van deze website, je kan deze teksten, namen en logo’s dan ook niet gebruiken zonder de toestemming van de respectievelijke eigenaars.

Risico’s internet:
Je bent bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook ben je bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. Je aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade, door het gebruik van onze websites of internet, als gevolg van voormelde risico’s.

Links:
Dreamland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites die via links op onze website beschikbaar zijn. Het loutere feit dat deze links beschikbaar zijn op onze website houdt op geen enkel moment enige goedkeuring, aanvaarding of erkenning in van deze andere websites. Bovendien is het je eigen verantwoordelijkheid om te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere programma’s of zaken die schadelijk zouden kunnen zijn voor je apparatuur.

Privacy:
Dreamland nv verbindt er zich toe jouw gegevens uitsluitend te gebruiken om je communicaties van Colruyt Group toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van je contract mogelijk te maken. Wens je ook communicaties via e-mail, fax of sms ontvangen, of mogen we je telefonisch contacteren, geef dan ook die gegevens door. Jouw gegevens worden bewaard in de klantenlijst van Colruyt Group en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. Je kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en je kan weigeren dat Colruyt uw gegevens gebruikt om je informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk of via e-mail aan te vragen. Voor meer info, vraag het privacycharter van Colruyt Group of surf naar www.colruytgroup.com.
Verantwoordelijke van de klantenlijst van Colruyt Group: N.V. Etn. Fr. Colruyt, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

Ingeval er door ons beeldmateriaal, foto’s, video’s of ander audio of visueel materiaal, wordt opgenomen van de events geef je ons de toestemming, door je inschrijving om dit te plaatsen op een beschermde pagina. Foto’s van de events worden eventueel op zo’n pagina beschikbaar gesteld voor de betrokken deelnemers. Elke deelnemer krijgt daartoe een link die hem/haar de mogelijkheid biedt om de op het event genomen foto’s te bekijken. Dit album is enkel toegankelijk voor personen die deze link bezitten. De deelnemer zal deze link dan ook niet doorsturen aan niet-deelnemers. Elke deelnemer zal de nodige zorg dragen voor elk verder gebruik dat deze kan maken van deze foto’s, meer bepaald gelet op het gebruik van social media en de gevolgen daaraan verbonden.

Deelbaarheid:
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Verzaking:
Het feit dat wij nalaten de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover we krachtens onderhavige Voorwaarden beschikken en verhindert ons niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

Wijziging Voorwaarden:
Wij behouden ons ten alle tijde het recht voor om deze Voorwaarden zonder voorafgaand kennisgeving te wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de Voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst. Elke inschrijving na een wijziging houdt de aanvaarding in van de nieuwe op dat moment geldende voorwaarden.

De Voorwaarden kunnen worden aangevuld, door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt.

Voorrang documenten:
In geval van tegenstrijdigheden tussen huidige Voorwaarden en bijzondere voorwaarden primeren de bepalingen van de bijzondere voorwaarden.

Bewijs:
Je aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht:
Alle mogelijke geschillen en vorderingen met betrekking tot het gebruik van deze site vallen onder de exclusieve toepassing van het Belgische recht, met uitsluiting van de regels van het Internationaal Privaatrecht. Enkel de rechtbanken zoals bepaald in artikel VI.83, 23° van het Wetboek van Economisch Recht zijn bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen en/of vorderingen.